Porous

24 x 24 x 1.5”
Silverpoint, graphite, titanium white pigment with acrylic binder on acrylic

Porous_300dpi_9in

 

Porous | 2015 | Portfolio, portfolio 2015