Paradise

16 x 16 x 7.5”
Silverpoint on black gesso on vitreous china (ceramic) with fiber optics
GardenSideview_72dpi_9x9
Garden | 2014 | Portfolio, portfolio 2014