Portal (Einstein-Rosen)

50 x 50 x 10”
Silverpoint, graphite, titanium white  pigment with acrylic binder on curved acrylic with fiber optics
2011


Portal | 2011 | Portfolio, portfolio 2011