White Hole Universe

18  x 18  x 9”
Silverpoint, graphite, titanium white pigment with acrylic binder on acrylic hemisphere with fiber optics
2010White Hole Universe | 2010 | Portfolio, portfolio 2010