Pythia

20 x 20 x 10”
Silverpoint, graphite, titanium white pigment with acrylic binder on acrylic hemisphere with fiber optics
2010


Pythia | 2010 | Portfolio, portfolio 2010