Moirae

24” x 48” x 1”
Silverpoint, graphite, titanium white pigment with acrylic binder on curved elliptical acrylic with fiber optics
2010

 


Moirae | 2010 | Portfolio, portfolio 2010