Chaosmos

24” x 24” x 12”
Silverpoint, graphite, titanium white pigment with acrylic binder on acrylic hemisphere with fiber optics
2009


Chaosmos | 2010 | Portfolio, portfolio 2009